Zaštita na radu

Sistem bezbednosti i zdravlja na radu zasnovan je na primeni principa prevencije od povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja zaposlenog koji se sprovode PRE početak rada na radnom mestu i u radnoj okolini. Preduslov za uspešnu primenu i i sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini kod poslodavca je procena rizika od povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog.

 

Procena rizika zasniva se na utvrđivanju štetnosti i opasnosti, kao i psihičkih stanja zaposlenih, na radnom mestu i u radnoj okolini koje mogu da uzrokuju povredu na radu ili oboljenje zaposlenih radnika.
Pismeni akt o obavljenoj analizi i proceni štetnosti i opasnosti odnosno rizika od povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog predstavlja osnovni dokument u oblasti bezbednosti i i zdravlja na radu kojim poslodavac sagledava ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini i utvrđuje mere i prioritete u smislu poboljšanja uslova rada i otklanjanja rizika i / ili njihovo svođenje na najmanju moguću meru.

 

Svrha procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini jeste otklanjanje svih faktora rizika (opasnosti i štetnosti, psihičkih stanja) koji ugrožavaju život  i zdravlje zaposlenog radi osiguranja bezbednih i zdravih radnih uslova. Procenjivanje rizika se vrši na svakom radnom mestu, odnosno prostoru na kom zaposleni obavlja poslove kod poslodavca, gde boravi ili ima pristup u toku rada i u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad uključujući radna mesta, radne uslove, radne postupke i odnose u procesu rada u svim delatnostima gde poslodavac radno angažuje jedno ili više lica  (u industriji, građevinarstvu, administraciji, obrazovanju, zdravstvu…)

 

O sprovođenju mera za otklanjanje ili smanjenje rizika stara se poslodavac neposredno ili preko lica za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.


Sva preduzeća koja imaju više od 10 zaposlenih radnika dužna su da imaju lice za bezbednost i zdravlje na radu. Sva preduzeća koja se bave proizvodnjom bez obzira na broj zaposlenih radnika (jedno ili više zaposlenih radnika) dužna su da imaju lice za bezbednost.

 

Za više informacija na temu bezbednosti i zaštitu na radu, pošaljite nam upit